Zápis  z Výroční  členské  schůze  SSK Praha 6 dne 21.3.2009.

 

 

1.    Zahájení

 Schůze se konala na střelnici SSK Magnum v Sedleci. Schůzi řídil ing. Josef Smrt.

Výroční schůze probíhala podle předem stanoveného programu. Účast 14 členů, další se omluvili.

 

2.    Zpráva o činnosti v roce 2009 

Zprávu přednesl předseda výboru SSK ing. Jan Brych. Zpráva je rovněž umístěna na webové stránce klubu.

 

3.    Zpráva hospodáře klubu ing. Davida Šulce

 

4.    Zpráva pokladníka p. Karla Frýby

Příspěvky má uhrazeny velká většina členů, kteří jsou členy ČSS, stejně až na malé výjimky uhradili i členové, kteří jsou pouze v klubu. Na konto ČSS bylo poukázáno celkem 11000,- Kč. Vyplněný výplatní list bude předán v nejbližší době.

 

5.   Zprávu o kontrole hospodaření vypracoval revizor ing. Václav Volek.                     V hospodaření ani v účetnictví neshledal žádné závady.

 

6.    Volby funkcionářů klubu a delegátů na VH KS ČSS 

Členy výboru SSK byli zvoleni (v abecedním pořadí) : Karel Bína, ing. Petr Brejša, ing. Jan Brych, Karel Frýba, Jaromír Jech, prof. ing.dr. Bohdan Klimeš, ing. Josef Smrt a ing. David Šulc.

Předsedou výboru byl zvolen Jaromír Jech, jednatelem ing. Petr Brejša, hospodářem ing. David Šulc. V tomto smyslu požádáme sekretariát ČSS o opravu registračního listu. Kontaktní adresa zůstává prozatím beze změny.

Delegátem pro Valnou hromadu Krajského sdružení s hlasovacím právem za náš klub byl zvolen ing. Josef Smrt. VH se dále účastní Jaromír Jech, který je členem výboru KS a ing. Jan Brych, který je revizorem.

Do volby delegátů na Sjezd ČSS navrhuje klub ing. Josefa Smrta a Jaromíra Jecha.

 

7.    Diskuze (k předneseným zprávám, perspektivám další činnosti, problémům sportovní střelby v Praze)

 

8.    Ukončení schůze 

 

Výroční členská schůze byla ukončena ve 13.15 hodin