Úplné nastavení spouště vzduchové pistole Steyer LP10 a LP2

 

Toto seřízení spouště v manuálu výrobce pistole nehledejte. Jen připomínám, že spoušťový mechanizmus obou uvedených pistolí je naprosto stejný. Když už se do toho tedy chcete nebo musíte pustit a nemáte vyhnutí, pak postupujte postupně dle níže uvedených bodů:

 

1) řiďte se podle níže uvedeného obrázku, nejprve vyšroubujte (otočte proti směru hodinových ručiček) šroubek E o 1 až 2 otáčky, dle potřeby i více

 

2) pak vyšroubujte šroubky C a B na doraz

 

3) natáhněte spoušťový mechanizmus a pozvolna zašroubovávejte šroubek A, až spoušť sama spustí, pokud se nedaří spustit, povolte ještě šroubek E

 

4) potom opatrně otočte (proti směru hodinových ručiček) šroubek A. Úhel natočení je kritický, v rozmezí 70° až 90° nic nezkazíte. Výrobce obvykle nastavuje 90°, optimální se může jevit úhel cca 70°. Při 50° je spouštění výrazně tlakové a kolem této hodnoty úhlu natočení a menší se začínají objevovat nepravidelnosti v chodu spouště, včetně toho, že spoušť ztrácí dlouhodobou stabilitu nastavení. Při nevhodném natočení dokonce spoušť může „kopat“ do prstu! (Poznámka - Stoupání závitu u daného šroubku je 0,5mm na otáčku a pootočení o cca 80°představuje zapadnutí spošťového ozubu o cca 0,05mm. Je tedy zřejmé, že stabilita nastavení a pravidelný chod spouště jsou citlivé na přítomnost sebemenších mechanických nečistot, nepravidelně vymezovanou vůli a na geometrickém stavu zapadajícího ozubu. Přitom geometrický stav ozubu můžete ovlivnit dlouhodobějším používáním nesprávně seřízeného šroubku A či nepřípustným mechanickým zásahem do ozubu. V takovém případě by mohlo být dosažení dokonalého seřízení spouště více méně problematické. Na druhou stranu, pochybovače mohu uklidnit, že s tak poškozeným ozubem u LP2 nebo LP10, aby nešla seřídit spoušť, jsem se ještě nesetkal. Spoušť jde obvykle nastavit, horší to už bývá s dlouhodobým udržením nastavení. To bývá obvykle spojeno s nedostatečným zajištěním seřizovacích šroubků proti pootočení.)

 

5) v dalším postupu již se šroubkem A nehýbejte a zajistěte šroubek proti nechtěnému pootočení. Když jste zvládli bezpečně bod 4), nastavte šroubkem C odpor spuštění (1.odpor) na cca 300 až 400 gramů a po té zvyšte šroubkem B odpor na 550 gramů. Jestli chcete jednoodporovou spoušť, tak nastavte šroubkem C celý odpor 550 gramů bez nastavování šroubku B. Připomínám, že určitý minimální odpor (doporuč. cca 130 – 150 g, pod 100 g raději ne) musí být šroubkem B vždy nastaven pro spolehlivé a stále stejné zaskakování ozubu.

 

 

6) zbývá jen nastavit délku chodu 1.odporu šroubkem D a upravit velikost zadního dorazu spouště šroubkem E.

 

7) celé nastavení zakončete zvážením odporu spouště, které raději ještě zopakujte po několika stech ranách. Pokud to bude nutné, upravte nastavení šroubků B, C, D a E dle návodu výrobce pistole.

 

Podařilo se? Doufám, že ano. Výše uvedeným postupem lze spoušť  LP10  i  LP2  nastavit podle požadavků každého střelce a to, pokud je spoušťový mechanizmus zachovalý, funkční a nebylo do něj před tím jiným způsobem zasahováno. Případné dotazy rád zodpovím a také uvítám i vaše zkušenosti a připomínky.

18.dubna 2009, doplněno 11. 2. 2017

 

petrbrejsa@seznam.cz